menu

Informacje o projekcie

2017-10-26 10:30:33 (ost. akt: 2017-10-26 12:33:03)

Gmina Miejska Szczytno rozpoczęła realizację projektu „Zamek krzyżacki w Szczytnie – nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego”
Projekt ten jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś: 6. Kultura i dziedzictwo

Działanie: 6.1. Infrastruktura kultury

Poddziałanie: 6.1.1. Dziedzictwo kulturowe

Wartość inwestycji: 9 928 752,54 zł

Dofinansowanie w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu czyli 7 935 002,03 zł

Wkład własny Gminy Miejskiej Szczytno 1 993 750,51 zł

Prace ruszają w 2018 r. i potrwają do końca 2020 r.

Zmodernizowane ruiny to nowy obiekt turystyczny na mapie naszego województwa.Głównym celem projektu
jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego .

http://m.szczycienski.wm.pl/2017/10/orig/zewnatrz-ruin11-14072.jpg

Planowane prace:

W ramach rewitalizacji zabytku ważnym czynnikiem będzie wydobycie z ziemi pozostałych jego fragmentów dotychczas nie eksponowanych. Będą to: skrzydło wschodnie z przejazdem bramnym, wieża południowo-wschodnia, mury obronne północy, zachodni i wschodni wraz z okrągłymi basztami.
W ramach działań poprawiających estetykę średniowiecznych ścian, planowane są prace polegające na oczyszczeniu wątków średniowiecznych i XVI-XVIII- wiecznych z wtórnych, współczesnych wstawek wprowadzających dysharmonię w układzie warstw w wątkach.
Najważniejszym oraz najtrudniejszym zabiegiem technologicznym i technicznym będzie zahamowanie procesów destrukcji oraz usunięcie w miarę możliwości przyczyn zniszczenia murów, szczególnie obiektów świeżo odkrytych.

Ponadto planowane są prace polegające na:

- odsłonięciu i zrekonstruowaniu studni na dziedzińcu zamkowym oraz bruku lub podobnych cennych elementów wyposażenia zamku;

- adaptacji dwóch kondygnacji skrzydła północnego na potrzeby edukacyjno-wystawiennicze wraz z odtworzeniem zejścia do piwnicy oraz uczytelnieniem reliktów sklepień średniowiecznych. Dodatkowo te pomieszczenia będą pełniły funkcję ochronną i zabezpieczającą relikty po istniejącym niegdyś zamku;

- zaplanowaniu pochylni i urządzeń technicznych umożliwiających swobodne przemieszczanie się i zwiedzanie całego kompleksu. Stalowa konstrukcja kładki zawieszana będzie na linach stalowych, posadzka zostanie wykonana z bali drewnianych z balustradą wykonaną w całości w szkle. Kładka umożliwi wejście na poziom dziedzińca ruin zamku bez konieczności pokonywania bariery w postaci schodów, zapewniając dostęp osobom niepełnosprawnym, zwiększy też atrakcyjność całego założenia;

- wykonaniu szklanego zadaszenia, szklanych barier oraz wybudowaniu płyty stropowej i posadzki w piwnicy;

- w miejscu fosy wprowadzenie wody jako zbiornika szczelnego wraz z nasadzeniami roślinnymi charakterystycznymi dla środowiska wodnego;

- nasadzeniu bylin i niskiej roślinności w obrębie terenów spacerowych wzdłuż brzegów jeziora i istniejącej fosy;

- na terenie trwałej ruiny zamku w Szczytnie zainstalowane zostaną urządzenia multimedialne obsługiwane bezpośrednio przez zwiedzających i umożliwiające indywidualne korzystanie z informacji, dostosowane również do przyzwyczajeń i percepcji młodzieży. System będzie rozbudzał zainteresowanie mieszkańców i turystów historią miasta i zamku krzyżackiego oraz regionu. Dla zwiększenia atrakcyjności projektu i większego otwarcia na turystów z zagranicy, utworzony zostanie system obsługi w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim;

Na dwóch poziomach w skrzydle północnym pod zadaszeniem oraz pozostałych powierzchniach w skrzydłach zachodnim i północnym zlokalizowana będzie ekspozycja sezonowa poświęcona historii miasta Szczytno i zamku krzyżackiego, zdjęcia archiwalne itp.

- w skrzydle północnym zamku na dwóch kondygnacjach (piwnica i parter) powstanie  miejsce, gdzie mogą odbywać się wernisaże, wystawy stałe lub czasowe dotyczące historii, jak i sztuki współczesnej miejscowej. Sale wystawowe będą miały charakter obiektu całorocznego z zespołem sanitariatów.
Powstaną tu dwa wejścia do sali wystawowej:
- wejście od strony głównego ciągu spacerowego prowadzące na molo nad jeziorem Domowym Dużym jako pomost nad fundamentami baszty północnozachodniej,
- drugie wejście z poziomu odsłoniętej piwnicy średniowiecznej co pozwoli zakończyć ciąg zwiedzania przekazu historycznego elementami współczesnej sztuki miejscowej.
  • Fundusze Europejskie
  • Warmia Mazury
  • Unia Europejska