Deklaracja dostępności
menu

Audiodeskrypcji

2023-07-11 08:28:42 (ost. akt: 2023-07-11 09:56:55)
Logo Zamku Krzyżackiego

Logo Zamku Krzyżackiego

Autor: UM Szczytno

POMIESZCZENIA:

PL:

1. Dziedziniec
Widać dziedziniec zamkowy, na który wjeżdżano przez przedzamcze, następnie przejazd bramny z bramą umieszczoną centralnie w skrzydle wsch. Kamienne ściany zamku dochodziły do wys. 4m, powyżej, budowla była wymurowana z cegieł. Pośrodku dziedzińca stała studnia. Wokół dziedzińca, dookoła trzech ścian był drewniany krużganek, którym można było się dostać do pomieszczeń na pierwszej kondygnacji. Jedynie w ścianie skrzydła wsch, krużganka nie wybudowano. Po prawej w narożniku pn-wsch, znajdowała się wewnątrz murów kręta klatka schodowa, zapewniająca komunikację z pomieszczeniami części pn. skrzydła wsch., na całej wysokości skrzydła. Nad dachami wieża do obserwowania/kontrolowania gospodarczej części podzamcza oraz przedbramia zamku a także przedpola północno-wschodniego z małym Jeziorem Domowym.

2. Pomieszczenie gospodarcze
Widać pomieszczenie ze szczelinowymi oknami obronnymi, które było wykorzystywane jako magazyn. Przykrywały je sklepienia krzyżowo-żebrowe. Ich pozostałości widzimy w postaci wsporników, łęków sklepiennych. Tu składowano sieci rybackie, do połowu ryb w jeziorze Domowym Dużym. W trakcie prac archeologicznych znaleziono pozostałości sieci z ceramicznym grzęzidłem z XIV-XV. Tu magazynowano beczki z piwem, z miodem, worki z ziarnem, z kaszą gryczaną, kosze wiklinowe do połowu ryb czy zbierania grzybów, ziół, owoców. W ścianie zach. znajdowały się schody na międzymurze z zabudową gospodarczą do obróbki zabitych zwierząt. Wnętrze oświetlały szczeliny okienne a w nocy ceramiczne kaganki, świece lub drewniane łuczywa mocowane w ścianach w stalowych obejmach.

3 Kuchnia
Widać kuchnię, która znajdowała się na parterze skrzydła zach. Jadano produkty ze zbóż: kasze i chleb. Rośliny strączkowe i warzywa były uzupełnieniem niższych warstw społ. Spożywano głównie drób i wieprzowinę, a na dworach rycerskich także dziczyznę. W kuchni zachowały się trzy otwarte paleniska. Największe znajdowało się pośrodku w ścianie zach. Komin schodził w dół z czapą, wychwytującą dym. Dwa mniejsze, służyły do utrzymywania temperatury ugotowanych posiłków. Wszystkie paleniska ogrzewały górne pomieszczenia. Zamek był małym zamkiem, więc załoga nie była liczna. We wnętrzu kuchni stały stoły z garncami czy garnkami na zupę czy gulasz. Na ścianach wisiały metalowe patelnie, noże i tasaki. W otwartych paleniskach znajdowały się ruszty i pałąki, na których gotowano strawy.

4. Refektarz
Widać refektarz lub kapitularz, miejsce spotkań, narad zakonników, sala zebrań kapituły kanoników, znajdowało się na pierwszym piętrze w skrzydle północnym. Pomieszczenie to przykrywały sklepienia krzyżowo-żebrowe, niestety do dzisiaj piętro to się nie zachowało. Pomieszczenie na parterze pełniło funkcję pomocniczą. W Refektarzu stały stoły, wokół których zakonnicy siadywali i omawiali wspólnie sprawy. Przy ścianach stały ławy z wysokim zagłówkiem dla zarządzających zamkiem lub znamienitych gości, często bogato rzeźbione. W Refektarzu także jedzono. Na stołach drewniane lub srebrne lub miedziane kielichy na miód i wino. Drewniane i cynowe, czasami srebrne talerze dla znamienitych gości. Wnętrze oświetlały stojaki ze świecami oraz łuczywa osadzone w metalowych obejmach na ścianach wnętrza.

5. Piwnicę
Widać piwnicę, która znajdowała się w skrzydle pn zamku. Pomieszczenie pierwotnie przykrywały sklepienia krzyżowo-żebrowe, których pozostałości w postaci reliktów wsporników, łęków sklepiennych. Wnętrze ze śladami dwóch faz budowlanych, najstarszej XIV w., ze sklepieniami oraz XVI w., gdy w ich miejsce wybudowano kolebkę, umożliwiające korzystanie z niskich piwnic. Średniowieczna posadzka w postaci bruku. Biegnące pośrodku duże głazy pełniły funkcję chodnika. Do przemieszczania ciężkich sprzętów, broni, amunicji oraz bezpiecznego przechodzenia podczas ulewy, gdy woda zbierała się w piwnicy. W skrzyniach składowano: bełty do łuków i kusz, kule armatnie ze spiżu i kamienne, proch, którego ślady odkryto na ścianach. Wnętrze doświetlały łuczywa na ścianach.

EN:

1. Courtyard
You entered the castle courtyard through the bailey, then through a gate passage with a gate located in the centre of the east wing. The stone walls of the castle were up to 4 metres high. Above that, the building was built of bricks. In the middle of the courtyard stood a well. Around the courtyard was a wooden cloister surrounding three walls, through which you could get into the rooms on the first floor. The cloister was not built only around the east wing wall. On the right-hand side, in the northeast corner, there was a winding staircase inside the walls, giving access to the rooms of the north part of the east wing, all along the entire height of the wing. Above the rooftops stood a tower for observing and controlling the utility part of the bailey and the foreground of the castle, as well as the north-eastern foregate overlooking the Domowe Małe Lake.

2. Utility room
The room, with its defensive slit windows, served as a storage room. It was roofed by ribbed vaults. Their remains we see in the form of supports and wall arches. Fishing nets used in Domowe Duże Lake were stored here. During archaeological work, the remains of the 14th/15th-century net with a ceramic perch were found here. This is where they stored barrels of beer, honey, sacks of grain, buckwheat groats, and wicker baskets for fishing or collecting mushrooms, herbs and fruit. In the west wall, there was a staircase to the outer bailey with a utility building for handling slaughtered animals. The interior was illuminated by window slits during the day and by ceramic candlesticks, candles or wooden rushlights mounted in metal brackets on the walls at night.

3. Kitchen
The kitchen was located on the ground floor of the west wing. The food was prepared from cereals: groats and bread. Legumes and vegetables served as the food of the lower social strata. People mainly ate poultry and pork, and, in the knights' courts, also wild game. Three open fireplaces were preserved in the kitchen. The biggest of them was in the middle of the west wall. The chimney went down with a hood to capture the smoke. Two smaller fireplaces kept the cooked meals warm. All of them heated the upstairs rooms. The castle itself was fairly small, so not too many people worked there. Inside the kitchen stood tables with huge pots and pans for soup or stew. Metal pans, knives and cleavers would hang along the walls. In the open fireplaces were grills and rods on which food was cooked.

4. Refectory
The refectory, also known as the chapter house, was a meeting place for the monks and the chapter of canons. It was located on the first floor in the north wing. This room was roofed with ribbed vaults; sadly, the floor has not survived to this day. The room on the ground floor served an auxiliary function. In the refectory, there were tables at which the monks sat and debated about different matters. Against the walls stood benches with high headrests for the castle administrators or some eminent guests, which were often lavishly carved. Monks also ate their meals in the refectory. Wooden, silver or copper goblets for honey and wine were laid on the tables. Distinguished guests ate from wooden, tin, or even silver plates. The interior was lit by candle stands and rushlights mounted in metal brackets on the walls of the room.

5. Basement
It was located in the north wing of the castle. This room was originally roofed with ribbed vaults, the remnants of which can be seen in the form of supports and vault arches. The interior shows traces of two building phases, the oldest in the 14th century, with vaulted ceilings, and the 16th century, when barrel vaults were built in their place, making it possible to use the low cellars. The medieval floor was made from cobblestone. The large boulders in the middle served as a walkway for moving heavy equipment, weapons, and munitions, creating a safe passage during a downpour when water was collecting in the cellar. Its chests stored bolts for bows and crossbows, cannon balls made of gunmetal and stone, and gunpowder, traces of which were discovered on the walls. The interior was lit by the rushlights mounted on the walls.

DE:

1. Burghof
Den Burghof betrat man durch das Gelände am Schloss, dann durch eine Tordurchfahrt mit einem Tor in der Mitte des Ostflügels. Die Steinmauern der Burg erreichten eine Höhe von 4 Metern, darüber war das Gebäude aus Ziegeln errichtet. In der Mitte des Burghofes befand sich ein Brunnen. Um den Burghof und die drei Mauern herum, befand sich ein hölzerner Kreuzgang, der den Zugang zu den Räumen im ersten Stock ermöglichte. Nur in der Mauer des Ostflügels war der Kreuzgang nicht gebaut. Rechts in der nordöstlichen Ecke befand sich eine Wendeltreppe innerhalb der Mauern, die eine Verbindung zu den Räumen im nördlichen Teil des Ostflügels herstellte, und zwar über die gesamte Höhe des Flügels. Über den Dächern befand sich ein Turm zur Beobachtung/Überwachung des wirtschaftlichen Teils des Schlossgeländes und des Torhauses der Burg sowie des nordöstlichen Vorgeländes mit dem Kleinen Haus-See.

2. Allzweckraum
Der Raum mit den Schlitzscharten wurde als Lagerraum genutzt. Er war von Kreuzrippengewölben bedeckt. Ihre Reste sind in Form von Kragträgern und Gewölbebögen zu sehen. Hier wurden die Fischernetze für den Fischfang im Großen Haus-See gelagert. Bei archäologischen Arbeiten wurden die Reste eines Netzes mit einem Keramikfischnetzgewicht aus dem 14. bis 15. Jahrhundert gefunden. Hier wurden Bierfässer, Honig, Getreidesäcke, Buchweizengrütze, Weidenkörbe zum Fischen oder Sammeln von Pilzen, Kräutern und Obst gelagert. In der Westwand befand sich eine Treppe zur Zwischenwand mit Wirtschaftsgebäuden für die Verarbeitung von geschlachteten Tieren. Der Innenraum wurde durch Schlitzscharten und nachts durch keramische Leuchter, Kerzen oder Kienhölzer beleuchtet, die in den Wänden mit Stahlbügeln befestigt waren.

3. Küche
Die Küche befand sich im Erdgeschoss des Westflügels. Gegessen wurden Getreideprodukte: Grütze und Brot. Hülsenfrüchte und Gemüse wurden als Ergänzung von den unteren Gesellschaftsschichten gegessen. Geflügel und Schweinefleisch wurden hauptsächlich verzehrt, in den Rittergütern auch Wildbret. In der Küche sind drei offene Feuerstellen erhalten geblieben. Die größte von ihnen befand sich in der Mitte der Westwand. Der Schornstein führte mit einer Kappe nach unten. Diese diente dem Auffangen des Rauches. Die beiden kleineren dienten dazu, die gekochten Speisen warm zu halten. Alle Kamine beheizten die oberen Räume. Da die Burg klein war, war die Besatzung nicht zahlreich. In der Küche standen Tische mit Töpfen oder Pfannen für Suppe oder Eintopf. An den Wänden hingen Metallpfannen, Messer und Hackmesser. In den offenen Feuerstellen befanden sich Roste und Bügel, auf denen das Essen gekocht wurde.

4. Refektorium
Im ersten Stock des Nordflügels befand sich das Refektorium oder der Kapitelsaal, ein Versammlungsraum für die Mönche, ein Versammlungsraum des Kapitels der Kanoniker. Dieser Raum war von einem Kreuzrippengewölbe überdacht. Leider ist dieser Stock bis heute nicht erhalten geblieben. Der Raum im Erdgeschoss hatte eine Hilfsfunktion. Im Refektorium befanden sich Tische, an denen die Mönche saßen und gemeinsam diskutierten. An den Wänden befanden sich Bänke mit hohen Kopfstützen für Burgverwalter oder hohe Gäste. Die Bänke waren oft prachtvoll geschnitzt. Auch das Essen wurde im Refektorium eingenommen. Auf den Tischen standen hölzerne, silberne oder kupferne Kelche für Honig und Wein. Holz- und Zinnteller, manchmal auch Silberteller für namhafte Gäste. Der Innenraum wurde durch Kerzenständer und Kienhölzer beleuchtet, die in Metallbügeln an den Innenwänden angebracht waren.

5. Untergeschoss

Er befand sich im Nordflügel des Schlosses. Der Raum war ursprünglich von Kreuzrippengewölben überdacht, von denen Reste in Form von Kragträgern und Gewölbebögen erhalten sind. Das Innere weist Spuren zweier Bauphasen auf: die älteste aus dem 14. Jahrhundert mit Gewölben und die aus dem 16. Jahrhundert, als an ihrer Stelle ein Tonnengewölbe gebaut wurde, das die Nutzung niedriger Keller ermöglichte. Mittelalterlicher Boden in Form von Pflastersteinen. Die großen Felsbrocken in der Mitte dienten als Gehweg. Sie dienten zum Transport von schwerem Gerät, Waffen, Munition und zum sicheren Durchgang bei einem Regenguss, wenn sich das Wasser im Keller sammelte. In den Truhen wurden gelagert: Bolzen für Bögen und Armbrüste, Kanonenkugeln aus Bronze und Stein, Schießpulver, von dem man Spuren an den Wänden entdeckt hat. Der Innenraum wurde durch Kienhölzer an den Wänden beleuchtet.

UKR:

1.Подвір’я
На подвір'я замку заїжджали через прилеглу до замку територію, далі через брамний проїзд з брамою, розташованою по центру у східному крилі. Кам'яні стіни замку сягали висоти 4 м, вище будівля зводилась з цегли. Посеред двору знаходився колодязь. Навколо подвір'я, навколо трьох стін, був дерев'яний клуатр, що давав доступ до кімнат на першому поверсі. Лише в стіні східного крила клуатр не був вбудований. Праворуч у північно-східному куті всередині стін були гвинтові сходи, що забезпечували зв'язок з приміщеннями північної частини східного крила, на всю висоту крила. Над дахами височіла вежа для спостереження та контролю за господарською частиною підзамча та передбрамною територією замку, а також північно-східним переднім планом з невеличким озером Домовим.

2. Госп. приміщення
Приміщення із захисними вікнами використовувалося як комора та перекривалось перехресними ребристими склепіннями. Залишки їх можна побачити у вигляді кронштейнів, склепінчастих арок. Тут зберігалися рибальські сітки, призначені для ловлі риби в озері Великому Домовому. Під час археологічних робіт були знайдені залишки сітки з керамічним грузилом з 14-15 століття. Тут зберігалися бочки з пивом, медом, мішки з зерном, гречана крупа, плетені кошики для риболовлі чи збору грибів, трав і фруктів. У західній стіні були сходи до проміжної стіни з господарською ділянкою для переробки вбитих тварин. Інтер'єр освітлювали віконні щілини, а вночі - керамічні свічники, свічки або дерев'яні лучини, закріплені в стінах на сталевих кронштейнах.

3. Кухня
Кухня знаходилася на першому поверсі західного крила. В їжу вживали зернові продукти: крупи та хліб. Бобові та овочі доповнювали раціон нижчих соціальних верств. В основному споживали птицю і свинину, а в лицарських маєтках - також дичину. В кухні збереглися три відкриті печі. Найбільша була розташована посередині західної стіни. Димар простягався вниз з ковпаком, захоплюючи дим. Два менші вогнища використовувалися для підігріву їжі. Всі вогнища обігрівали верхні приміщення. Замок був невеликим, тому обслуга була нечисленною. Усередині кухні стояли столи з горщиками або сковорідками для супу чи тушкованого м'яса. На стінах висіли металеві сковорідки, ножі та тесаки. У відкритих печах стояли решітки та палиці, на яких готували їжу.

4. Трапезна
Трапезна або капітула - місце зібрання ченців, зала засідань капітули каноніків, розташовувалася на першому поверсі в північному крилі. Це приміщення було перекрите хрестовими ребристими склепіннями. На жаль, до наших днів цей поверх не зберігся. Приміщення на першому поверсі виконувало допоміжну функцію. У трапезній стояли столи, за якими монахи збирались і обговорювали справи. Біля стін стояли лави з високими підголовниками для адміністраторів замку або поважних гостей, часто багато прикрашені різьбленням. У трапезній також приймали їжу. На столах стояли дерев'яні або срібні чи мідні келихи для меду і вина. Дерев'яні та олов'яні, іноді срібні тарілки для почесних гостей. Інтер'єр освітлювали підставки для свічок та арки, закріплені на металевих кронштейнах на внутрішніх стінах.

5. Льох
Розташований у північному крилі замку. Первинно приміщення було перекрите хрестово-ребристими склепіннями, залишки яких збереглися у вигляді реліквій кронштейнів, склепінчастих арок. В інтер'єрі помітні сліди двох будівельних етапів, найдавнішого - 14 століття, зі склепіннями, і 16 століття, коли на їх місці побудували колиску, що дозволило використовувати низькі підвали. Середньовічна брукована підлога. Великі валуни, розташовані посередині, виконували роль хідника. Для переміщення важкого спорядження, зброї, боєприпасів, а також для безпечного проходу під час зливи, коли в підвалі назбирувалася вода. В ящиках зберігалися болти для луків та арбалетів, гарматних ядер з бронзи та каменю, пороху, сліди якого виявлені на стінах. Інтер'єр освітлювали арки на стінах.

POFAJDOKI:

PL:

Animowany Pofajdok o wyglądzie skrzata Jagienka w sukni macha do gracza, rozgląda się, wypatruje zwierzny, próbuje strzelić z kuszy. Kusza wypada jej z rąk, potyka się o elementy broni i upada.

Animowany Pofajdok o wyglądzie skrzata Danusia w sukni macha do gracza z uśmiechem. Wyciąga lutnię i zaczyna śpiewać, po chwili pęka struna. Peszy się, próbuje grać dalej, ale jej nie wychodzi, w końcu rzuca lutnią.

Animowany Pofajdok o wyglądzie skrzata Ulryk von Jungingen w krzyżackiej zbroi salutuje, popisuje się z bronią w górze. Rusza na gracza, ale zamyka mu się hełm, broń wypada z ręki. Mamrocząc próbuje otworzyć przyłbicę, nie wychodzi mu, przewraca się.

Animowany Pofajdok o wyglądzie skrzata Jurand ze Spychowa w zbroi, z przepaską na oku, podnosi miecz, z wysiłkiem robi zamach, obraca się, miecz mu wylatuje z rąk. Wścieka się, tupie nogą, wymachuje rękoma, mamrocze coś w złości.

Animowany Pofajdok o wyglądzie skrzata Maćko z Bogdańca w tunice, znajduje złotą monetę, gryzie, sprawdza czy jest prawdziwa, podrzuca ją do góry, otwiera sakiewkę, do której wpada moneta.

EN:

An animated Youngslack looking like a dwarf, Jagienka in a dress, waves at the player, looks around, searching for wild game, trying to shoot from a crossbow. The crossbow slips out of her hands, and she trips over the parts of the weapon and falls down.

An animated Youngslack looking like a dwarf, Danusia in a dress, waves at the player, smiling. She takes out her lute and starts singing, a while later, the string breaks. She is bewildered and does her best to keep playing but fails, so she throws her lute to the ground.

An animated Youngslack looking like a dwarf, Ulrich von Jungingen in a Teutonic armour salutes and shows off with his weapon over his head. He advances at the player, but his helmet locks on his head, and his weapon drops out of his hand. He is mumbling something, trying to open the visor of the helmet, he fails and trips over.

An animated Youngslack looking like a dwarf, Jurand of Spychów in his armour, with a patch over his eye, picks up his sword, making an effort to take a swing, turns around, and drops the sword. He gets angry, waves his arms around, and mumbles something in spite.

An animated Youngslack looking like a dwarf, Maćko of Bogdaniec in a tunic, finds a golden coin, bites on it to check if it’s genuine, throws it up, opens his sack and the coin lands in it.

DE:

Eine animierte Eulenspiegel-ähnliche Gnomin Jagienka in einem Kleid winkt dem Spieler zu, schaut sich um, sucht ein Tier und versucht, mit einer Armbrust zu schießen. Die Armbrust fällt ihr aus der Hand, sie stolpert über Waffenteile und fällt.

Eine animierte Eulenspiegel-ähnliche Gnomin Danusia in einem Kleid winkt dem Spieler mit einem Lächeln zu. Sie nimmt ihre Laute heraus und beginnt zu singen. Nach einer Weile reißt die Saite. Sie wird verunsichert, versucht weiterzuspielen, aber es klappt nicht. Schließlich wirft Sie die Laute weg.

Ein animierter Eulenspiegel-ähnlicher Gnom Ulryk von Jungingen in teutonischer Rüstung salutiert mit erhobener Waffe. Er geht auf den Spieler zu, aber sein Helm schließt sich, die Waffe fällt ihm aus der Hand. Murmelnd versucht er, sein Visier zu öffnen, scheitert und fällt um.

Ein animierter Eulenspiegel-ähnlicher Gnom Jurand von Spychów, der eine Rüstung und eine Augenbinde trägt, hebt sein Schwert, holt mühsam aus, dreht sich um, und das Schwert fliegt ihm aus der Hand. Er wird wütend, stampft mit dem Fuß auf, schwingt die Arme und murmelt etwas vor Wut.

Ein animierter Eulenspiegel-ähnlicher Gnom Maćko von Bogdaniec, der eine Tunika trägt, findet eine Goldmünze, beißt hinein, prüft, ob sie echt ist, wirft sie hoch und öffnet den Beutel. Die Goldmünze fällt hinein.

UKR:

Яґєнка в сукні – анімований пофайдок, що схожий на гномика. Вона махає гравцеві, озирається, шукає тварину і намагається поцілити з арбалета. Арбалет випадає їй з рук, вона перечіплюється за елементи зброї і падає.

Дануся в сукні - анімований пофайдок, що схожий на гномика. Щиро посміхаючись вона махає гравцеві рукою, дістає лютню і починає співати. Незабаром струна рветься. Вона ніяковіє, але продовжує грати, хоч у неї нічого не виходить. Врешті-решт кидає лютню.

Ульріх фон Юнґінґен – анімований схожий на гнома пофайдок у тевтонських обладунках, котрий віддає честь демонструючи в повітрі зброю. Він прямує до гравця, але в нього закривається шолом та випадає з рук зброя. Бурмочучи, він намагається відкрити головний убір, але після невдалої спроби падає.

Анімований схожий на гнома Пофайдок - Юранд зі Спихова - в обладунках та пов’язкою на оці, піднімає меч, із зусиллям замахується, розвертається, та меч випадає з його рук. Він лютує, тупає ногою, розмахує руками та щось сердито бурмоче.

Анімований схожий на гнома Пофайдок, Мацько з Богданця, у туніці знаходить золоту монету, перевіряє на зуб її справжність, а потім підкидає вгору та розкриває мішечок, в який монета падає.
  • Fundusze Europejskie
  • Rzeczpospolita Polska
  • Warmia Mazury
  • Unia Europejska